Αρχείο για June 2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση «Υπηρεσιών Εσωτερικού ∆ιαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212200-5) για το Γ.Ν. Βόλου» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και προϋπολογιζόµενης δαπάνης 15.000,00€ µε Φ.Π.Α.

Περισσότερα