ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προκηρύσσει Πρόχειρο ∆ιαγωνισµό µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές για την ανάθεση «Υπηρεσιών Εσωτερικού ∆ιαχειριστικού Ελέγχου (CPV 79212200-5) για το Γ.Ν. Βόλου» µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή και προϋπολογιζόµενης δαπάνης 15.000,00€ µε Φ.Π.Α.
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 3-7-2014 ηµέρα ΠΈΜΠΤΗ και ώρα 11:00 π.µ. στο Γραφείο Προµηθειών του Γενικού Νοσοκοµείου Βόλου ενώπιον αρµόδιας επιτροπής.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη µέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι και 2-7-2014 ώρα 14:30 µ.µ. στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου.


ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ