ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση τιμών φαρμάκων
ΣΧΕΤ: Την υπ. αρ. 3972/31-3-2010 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, που αφορά στην διαχείριση φαρμάκων στα Νοσοκομεία και σύμφωνα με την υπ. αρ. 23/3525 [2] τροποποίηση του κεφαλαίου 27 [φάρμακα] της Α.Δ 14/89, αρ. 439, παρ. 2 [ΦΕΚ 1869/30-12-2005]
1. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών το Γ.Ν Βόλου αποφάσισε την διενέργεια διαπραγμάτευσης τιμής με όλες τις Φαρμακευτικές Εταιρίες που διαθέτουν ιδιοσκευάσματα προς επίτευξη έκπτωσης πέρα της Νοσοκομειακής τιμής φαρμάκου [δραστική ουσία]
2. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.
3. Τρόπος Υποβολής
Α] Οι προσφορές υποβάλλονται με ποινή αποκλεισμού στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου σε καλά σφραγισμένο φάκελο
Β] Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να υποβληθεί από 28/4/2014 έως 09/5/2014
4. Κριτήρια κατακύρωσης-Προσφερόμενη τιμή
Α] Κριτήριο κατακύρωσης κάθε ιδιοσκευάσματος θα είναι η χαμηλότερη τιμή και θα επιλέγεται πάντα ένα ιδιοσκεύασμα ανά φαρμακοτεχνική μορφή και περιεκτικότητα.

Ο πίνακας που θα δοθούν οι προσφορές θα πρέπει να είναι όπως ο επισυναπτόμενος στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.
όπου * Αφορά την τιμή της φαρμακευτικής μονάδας π.χ. κάψουλα, δισκίο, αμπούλα κλπ.

Ο επισυναπτόμενος πίνακας να αποσταλεί υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά συμπληρωμένος σε CD σε μορφή excel μαζί στον φάκελο της προσφοράς.

• Η προσφορά θα απορρίπτεται αν δεν είναι σωστός ο Κωδ. ΕΟΦ ή δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το αντίστοιχο είδος.

• Θα γίνεται πάλι διαγωνισμός μετά το πέρας 6 μηνών κατόπιν ανακοινώσεως της Διοίκησης.

• Οι εταιρίες που θα κερδίσουν τον διαγωνισμό είναι υποχρεωμένες να προμηθεύουν κανονικά το Νοσοκομείο. Σε περίπτωση αδυναμίας τροφοδοσίας θα προμηθεύεται από τον επόμενο μειοδότη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ