ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-20

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-20

1. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ – Π/Υ: 650.000,00€
Υποέργο 2: ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ) – Π/Υ: 40.000,00€
2. – ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ) – Π/Υ : 470.000,00€
3. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 690.000,00€
Υποέργο 1: Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας ακτινολογικής χρήσης της υψηλότερης διακριτικής ευκρίνειας και διαγνωστικής απεικόνισης – Π/Υ: 100.000,00€
Υποέργο 2: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ (DR) – Π/Υ: 250.000,00€
4. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α – Π/Υ : 225.000,00€
Υποέργο 1: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ) – Π/Υ: 125.000,00€
Υποέργο 2: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ) – Π/Υ: 100.000,00€
5. – ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – Π/Υ : 225.000,00€