Τμήμα Φυσικής Ιατρικής

Φυσικοθεραπευτικό Τμήμα
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου καλύπτει τις ανάγκες παροχής φυσιοθεραπευτικής φροντίδας στους νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των τμημάτων, κλινικών και μονάδων(ΜΕΘ, Στεφανιαία) του Νοσοκομείου. Οι φυσιοθεραπευτές είναι κατανεμημένοι σε κάθε κλινική και σε στενή συνεργασία με τους υπεύθυνους ιατρούς των τμημάτων, αξιολογούν τους ασθενείς και εφαρμόζουν προγράμματα κινητικής και καρδιοαναπνευστικής αποκατάστασης μετά από σχετική παραπομπή (παραπεμπτικό φυσικοθεραπείας).

Φυσικοθεραπευτικές Πράξεις
Τεχνικές Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας εφαρμόζονται από τους φυσιοθεραπευτές σε όλους τους ασθενείς των χειρουργικών κλινικών, προεγχειρητικά/μετεγχειρητικά για την αντιμετώπιση των επιπλοκών που προκύπτουν στην λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. Αντίστοιχα προγράμματα αναπνευστικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε ασθενείς κάθε κλινικής, οι οποίοι πρωτογενώς ή δευτερογενώς παρουσιάζουν αναπνευστικά προβλήματα.

Προγράμματα κινησιοθεραπείας και εξατομικευμένα πρωτόκολλα κινητικής αποκατάστασης εφαρμόζονται σε όλους τους ασθενείς, που λόγω της κατάστασής τους ή της μακροχρόνιας νοσηλείας τους παρουσιάζουν κινητικά ελλείμματα ή κινητικές διαταραχές. Η πρώιμη κινητοποίηση όλων των χειρουργικών περιστατικών συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόληψη των διαταραχών και τη δραστική μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών.

Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας
Στο ισόγειο του νοσοκομείου στο Τμήμα της Φυσικής Ιατρικής σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στεγάζεται και λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο και επαρκώς στελεχωμένο φυσικοθεραπευτήριο, όπου παρέχεται το σύνολο των φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε εξωτερικούς ασθενείς με την πλήρη οικονομική κάλυψη όλων των ασφαλιστικών οργανισμών (με βάση θεωρημένη ιατρική παραπομπή). Το Εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά κατά τις πρωινές ώρες και για το κλείσιμο ραντεβού έναρξης συνεδριών θεραπείας απευθύνεστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Τμήματος.

Στελέχωση Τμήματος
Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας στελεχώνεται από μόνιμο (8) & επικουρικό (1) προσωπικό, πτυχιούχους ΤΕΙ, μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (ΝΠΔΔ), με πολυετή εργασιακή εμπειρία και εξειδικευμένες κλινικές γνώσεις.
1. Ελευθερίου Ταξιάρχης ΤΕ Φυσικοθεραπευτής
2. Καλπουρτζή Περσεφόνη ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια
3. Μέρμηγκα Ευτυχία ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια MSc (επικουρικό προσωπικό)
4. Νικολάου Χρυσόστομος ΤΕ Φυσικοθεραπευτής
5. Πανταζή Μαρία ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια
6. Παπαζέτη Κυριακή ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια MSc
7. Πρέκας Ευάγγελος ΤΕ Φυσικοθεραπευτής MSc
8. Σακκά Κωνσταντιά ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια
9. Τασιάκου Ζωή ΤΕ Φυσικοθεραπεύτρια

Εκπαιδευτικό έργο
Στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Νοσοκομείου παράγεται σημαντικό εκπαιδευτικό έργο σε συνεργασία με τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας των ΤΕΙ. Σπουδαστές τελειόφοιτοι των αντίστοιχων τμημάτων (ΤΕΙ Αθήνας, Λαμίας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας) πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση για την απόκτηση εργασιακής και κλινικής εμπειρίας στην άσκηση του επαγγέλματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υπεύθυνος Τμήματος: Πρέκας Ευάγγελος

Τηλ. επικοινωνίας Φυσικοθεραπευτικού Τμήματος
  • 2421351102, 2421351103
E-mail

Εργοθεραπεία: Ο ρόλος των εργοθεραπευτών
Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Η "εργοθεραπεία" δεν ταυτίζεται με την "απασχολησιοθεραπεία" και μόνο οι εργοθεραπευτές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλα επιλεγμένων δράσεων με σκοπό, στόχο και κατ' επέκταση θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Εργοθεραπείας αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και αναπτύσσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες και ικανότητες ως Εργοθεραπευτές ώστε να μπορούν να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικείμένου του Τμήματος είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε ως υπεύθυνοι, στελέχη ή μέλη επιστημονικών ομάδων σε νοσοκομεία, οργανισμούς και υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Περίθαλψης.

Ο πτυχιούχος Εργοθεραπευτής κατανοώντας την σημασία των έργων και των δραστηριοτήτων στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, δουλεύει με άτομα κάθε ηλικίας που εμφανίζουν δυσλειτουργίες ή/ και αναπηρίες, περιορισμούς στην εκτέλεση των έργων και των δραστηριοτήτων της καθημερινής τους ζωής, ή/ και δυσκολίες στην ισότιμη κοινωνική συμμετοχή (άτομα με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και άτομα με κοινωνικούς περιορισμούς όπως άτομα της τρίτης ηλικίας, φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες).

Ειδικότερα θα έχει τις ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορεί να:

• Χρησιμοποιεί ποικίλες αξιολογητικές μεθόδους (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες κλπ) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου στην εκτέλεση των καθημερινών του Έργων και δραστηριοτήτων αυτοφροντίδα, παραγωγικότητα, ψυχαγωγία) καθώς και τους παράγοντες (δεξιότητες του ατόμου και περιβαλλοντικά στοιχεία) που οδηγούν στις δυσκολίες αυτές.

• Θέτει στόχους και σχεδιάζει την παρέμβαση σε συνεργασία με τον πελάτη/ ασθενή και την οικογένεια του, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

• Επιλέξει, αναλύσει, διαβαθμίσει και προσαρμόσει θεραπευτικά μέσα, μεθόδους και τεχνικές.

• Σχεδιάζει, κατασκευάζει, εφαρμόζει και παρέχει ειδικά βοηθήματα ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή του πελάτη στα έργα και τις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.

• Εκτιμά και να τροποποιεί το περιβάλλον (κοινωνικό, φυσικό) ώστε να διευκολύνει την ενεργητική συμμετοχή του πελάτη στο περιβάλλον της επιλογής του.

• Επιλέγει και εφαρμόζει θεωρίες, προσεγγίσεις και μεθόδους σχετικές με την Εργοθεραπεία εκτιμώντας σχετικά ερευνητικά δεδομένα, στοχεύοντας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς του.

• Αναπτύσσει αποτελεσματική θεραπευτική επικοινωνία με άτομα και ομάδες.Αποτελεί ενεργό μέλος της επιστημονικής ομάδας.

• Οργανώνει, διαχειρίζεται και διοικεί ένα τμήμα ή μια υπηρεσία εργοθεραπείας.

• Υιοθετεί τις βασικές αρχές της δεοντολογίας. Σέβεται τις αξίες και τη διαφορετικότητα ατόμων από άλλες εθνικές ομάδες και πολιτισμούς.

Στελέχωση Τμήματος
Το Τμήμα αποτελείται από τρία άτομα, οι οποίοι είναι όλοι πτυχιούχοι εργοθεραπευτές με μεγάλοι εμπειρία στην κλινική εργοθεραπεία αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.
Συγκεκριμένα -κατά αλφαβητική σειρά- το Τμήμα αποτελείται από τους:
• Γκαγιάννη Δημοκλή, ΤΕ Εργοθεραπευτής
• Κορομηνά Γεωργία, ΤΕ Εργοθεραπεύτρια
• Σαράκη Αικατερίνη, ΤΕ Εργοθεραπεύτρια

Σκοπός του τμήματος
Σκοπός του προγράμματος Εργοθεραπείας είναι η επανάκτηση της λειτουργικότητας του ασθενούς, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του προσωπικού, οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος που ζει.
Η ανάπτυξη δεξιοτήτων άνω άκρων, η ανάπτυξη εγκεφαλικών λειτουργιών, η επανεκπαίδευση και διευκόλυνση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, αυτοεξυπηρέτηση, μέσα από επιλεγμένες κατά περίπτωση δραστηριότητες, είναι τεχνικές που εφαρμόζονται σ’ένα πρόγραμμα Εργοθεραπείας προκειμένου να πετύχουμε τον παραπάνω σκοπό.
Άτομα με παθήσεις νευρικού μυοσκελετικού συστήματος (αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, εκφυλιστικές νευροπάθειες, κακώσεις νωτιαίου μυελού και των περιφερικών νεύρων κυρίως των άνω άκρων, εγκαύματα), είναι από τις κύριες κατηγορίες ιατρικών διαγνώσεων που παραπέμπονται για Εργοθεραπεία σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς ασθενείς.

Δομή και λειτουργία του εργαστηρίου
Το Εργαστήριο εργοθεραπείας αποτελεί το βασικό μέρος της ευρύτερης πτέρυγας φυσικής ιατρικής αποκατάστασης η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του Νοσοκομείου και καλύπτει έκταση συνολικού εμβαδού 400 τετ μέτρων κατά προσέγγιση.
Η διαρρύθμιση και κατανομή των εσωτερικών χώρων του εργαστηρίου είναι με βάση διεθνείς προδιαγραφές παρόμοιων μονάδων του εξωτερικού και απώτερος σκοπός τους είναι η καλύτερη, ταχύτερη και εύρυθμη εξυπηρέτηση πλήθους διαφορετικών σε ποιότητα και βαρύτητα, ασθενών. Η πολύπλοκη φύση ορισμένων περιστατικών απαιτεί συνεργασία και ταυτόχρονη θεραπευτική προσέγγιση περισσοτέρων ειδικοτήτων στο ίδιο άτομο. Η δομή του συγκεκριμένου χώρου το επιτρέπει.
Στα αριστερά της εισόδου βρίσκεται το γραφείο υποδοχής που αποτελεί και το χώρο συζήτησης και αξιολόγησης των περιστατικών ενώ ταυτόχρονα εκεί στεγάζεται και το αρχείο του Τμήματος. Κατά μήκος του διαδρόμου υπάρχουν στα αριστερά η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, τα αποδυτήρια και οι τουαλέτες των ασθενών, η αίθουσα υδροθεραπείας και το εργαστήριο φυσικοθεραπείας.
Απέναντι βρίσκονται οι τουαλέτες και τα αποδυτήρια του προσωπικού, η αίθουσα παραφίνης καθώς και ο χώρος ανάπαυσης του προσωπικού με ένα μικρό αίθριο. Στο τέλος του διαδρόμου βρίσκεται η αίθουσα του γυμναστηρίου καθώς και δύο αίθουσες εργοθεραπείας, μια μικρή και μια μεγάλη. Τέλος υπάρχουν και δύο αποθήκες για τα αναλώσιμα υλικά της πτέρυγας και ένας βοηθητικός χώρος με τα υλικά που χρησιμοποιούν.

Επιλογή περιστατικών-Τρόπος εργασίας
Τα περιστατικά που εξυπηρετούνται στο εργαστήριο καλύπτουν ένα πλήθος παθολογικών καταστάσεων τα οποία παραπέμπονται από νοσοκομειακούς γιατρούς κυρίως αλλά και από εξωτερικούς γιατρούς. Προτεραιότητα δίνεται σε περιστατικά τα οποία προέρχονται από το ταμείο απορίας η πρόνοιας εφόσον οι συγκεκριμένοι ασθενείς δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στα εξωτερικά εργαστήρια των ιδιωτών συναδέλφων.
Η επιλογή των περιστατικών γίνεται με βάση τις δυνατότητες του τμήματος.