Στατιστικά | Οικονομικά

Financial_Banner
  • Στο Νοσοκομείο γίνονται ετησίως ~24.000 εισαγωγές ασθενών με μέση διάρκεια νοσηλείας 3,5 ημέρες.
  • Τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου εξυπηρετούν ετησίως περίπου 80.000 ασθενείς.
  • Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου αντιμετωπίζει ετησίως περίπου 60.000 επείγοντα περιστατικά.
  • Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου υλοποιεί ετησίως περίπου 13.000 συνεδρίες.


Ο Ισολογισμός του 2013 στη Δι@ύγεια

Ο Ισολογισμός του 2014 στη Δι@ύγεια

Ο Ισολογισμός του 2015 στη Δι@ύγεια

Ο Ισολογισμός του 2016 στη Δι@ύγεια

Ο Ισολογισμός του 2017 στη Δι@ύγεια

Ο Ισολογισμός του 2018 στη Δι@ύγεια

Στατιστικά Στοιχεία (ΕΣΔΥ 2010)

Μέση διάρκεια Νοσηλείας 3,56 Ημέρες
Ποσοστό Κάλυψης >67,5%
Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) 2009 61
Τεχνική Αποδοτικότητα (ΤΕ) 2010 86