Υποδιεύθυνση | Διοικητικού

Management_Banner


Υποδιεύθυνση Διοικητικού με Προϊστάμενο
Τηλ.:+30 242135-1178 | e-mail: —–@ghv.gr
Διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα


 • Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού | Προϊσταμένη: Γεωργία Σόφη
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  α. Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  β. Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του Νοσοκομείου.
  γ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο, των συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.
  δ. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων.
  ε. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, εφημερίες, υπερωρίες
  όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.
  στ. Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτηση τους.
  ζ. Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας προσωπικού.

  Τηλ.:+30 242135-1223,25 Προσωπικό | 1226 Ιατροί | 1225 Άδειες | 1125 Μητρώο Υπαλλήλων | e-mail: prosopikou@ghv.gr
 • Τμήμα Γραμματείας | Προϊσταμένη Ευφροσύνη Τσιλοχρήστου
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Φροντίζει για την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου, τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την διεκπεραίωση του έργου του νοσοκομείου. Στο Τμήμα Γραμματείας μπορούν να απευθύνονται οι ασθενείς (νοσηλευόμενοι και εξωτερικοί), οι συγγενείς και συνοδοί ασθενών, οι επισκέπτες και όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την άμεση ενημέρωση τους για θέματα του Νοσοκομείου, να υποβάλουν αιτήσεις για Πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις ή να αιτηθούν αντίγραφα παραστατικών από τους ατομικούς φακέλους νοσηλείας των ασθενών που νοσηλεύθηκαν.
  Τηλ.:+30 242135-1245 & 1246 | e-mail: provolou@otenet.gr
 • Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών | Προϊσταμένη: Αικατερίνη Τάμπλαλη (Αναπλ.Προϊσταμένη)
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Αρμοδιότητα του τμήματος είναι η φροντίδα για την γραμματειακή στήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και η υποδοχή και εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ’ αυτά ασθενών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων. Ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των ασθενών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ασθενείς, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Ενημερώνει το κοινό για τις ώρες λειτουργίας των τακτικών εξωτερικών ιατρείων και για τον τρόπο λειτουργίας τους.
  Αρμοδιότητα του τμήματος Τ.Ε.Π. είναι η φροντίδα για την γραμματειακή στήριξη του τμήματος επειγόντων και η υποδοχή, διαλογή και εξυπηρέτηση των προσερχομένων σ’ αυτά ασθενών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης, ρυθμίζει τη σειρά προσέλευσης των ασθενών.
  Τηλ.:+30 242135-1804 & 1353 | e-mail: exoterica.tep@ghv.gr
 • Τμήμα Κίνησης Ασθενών | Προϊσταμένη: Λεμονιά Πατρώνη
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Αρμοδιότητα του τμήματος είναι, η έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των ασθενών, την έκδοση των εξιτηρίων. Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ασθενείς, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης.
  Τηλ.:+30 242135-ΧΧΧΧ | e-mail: gr.kinisis@ghv.gr
 • Τμήμα Οικονομικού | Προϊσταμένη: Λαμπρινή Γιαννακού
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Προγραμματίζει και παρακολουθεί την εξέλιξη και εφαρμογή του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, ενημερώνει τη Διοίκηση για οικονομικά θέματα.
  Τηλ.:+30 242135-ΧΧΧΧ | e-mail: oikonomiko@ghv.gr
 • Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού | Προϊσταμένη: Αικατερίνη Σκεπετάρη
  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  Φροντίζει για την καθαριότητα του ιματισμού και την διανομή του στα τμήματα του Νοσοκομείου, την λειτουργία των πλυντηρίων και της κεντρικής αποστείρωσης.
  Τηλ.:+30 242135-ΧΧΧΧ | e-mail: epistasia@ghv.gr

Leave a Reply